سلام
فرانتوزا، موری زرد و قرمز 2 تا 3 بندی خریدارم.
لطفا پیام خصوصی نمایید.
ممنون