یا کریم طوقی


نام علمی : Streptopelia Tranquebaricaنام انگلیسی: Red Turtle Dove نام فارسی: یاکریم طوقی


مشخصات ظاهری: طول بدن 23 سانتیمتر، دم کوتاه و نیم طوق سیاهی در پشت گردن دارد. پرنده ی نر از روتنه ی قرمز- قهوه ای و پرنده ی ماده از روتنه ی قهوه ای از نرو ماده ی یا کریم متمایز می شوند.

پرهای اولیه بال تیره؛ زیر تنه صورتی مایل به قهوه ای و سر آبی خاکستری است. دم سیاه و پرهای حاشیه ی دم سفید خاکستری و دمگاه خاکستری آبی است.

صدا: متنوع و شیهه مانند شبیه «کو- کوو- کو-کو-کو» هراز گاهی نیز صدایی شبیه «هو- هو- هو- هو- هو- هو- » شنیده می شود.

زیستگاه: در مناطق جنگلی باز و درختان حاشیه ی روستاها دیده می شود. در ایران به صورت سرگردان دیده شده است.

حفاظت: در درجه ی اول بررسی وضیعت پراکندگی و جمعیت آن ضروری است. سپس مناطق تولید مثل این پرنده بایستی تحت حفاظت کامل قرار گیرد.


منبع:کویرها و بیابان های ایران