خرید اسکار مولد و فلاور درشت (کوئین،گلد تریماکو هم باشه میخرم)