به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته برای برقراری ارتباط و یا یافتن حیات در کرات دیگر، همچنان کره زمین تنها منزلگاه حیات در عالم محسوب می شود. تمایل و کنجکاوی انسان برای شناسایی ناشناخته ها موجب شده تا برای آشنایی هر چه بیشتر با کره زمین وارد مرزهایی جدید شده و با ارسال سفینه های فضایی و ماهواره ها به فضا، نگاهی جامع تر به آن داشته باشد. تصاویر ارسالی زیبایی های زمین را بیش از پیش به نمایش می گذارند.