علت فروش:ورود اروانا ردبه تانک.بعد از فروش دیسکس ها
دیسکس ها 100%سالم بوده وهیچ مشکلی ندارند کاملا غذا خور(دل+ارتمیا+میگو+tetra discus +انواع غذا های رنگ/خشک و فشرده)
فکر میکنم بزرگه Royal blue discus باشه قیمتی که مکان های مختلف با این سایز به فروش میرسانند:120.000/150.000

قرمزه باید رد ملون باشه red melon قیمتی که مکان های مختلف با این سایز به فروش میرسانند:75.000/90.000
و اون یکی رو نمیدونم قیمتی که مکان های مختلف با این سایزبه فروش میرسانند: 85.000/100.000
اندازه های دقیق اونهارو بزودی خواهم گذاشت

اینم از عکساشون
http://up.parsipet.ir/ucp.php?go=fileuser&id=1000000557 http://up.parsipet.ir/uploads/137865002841.jpg
http://up.parsipet.ir/uploads/1378650816955.jpg
http://up.parsipet.ir/uploads/1378650816644.jpg
http://up.parsipet.ir/uploads/1378650816343.jpg
http://up.parsipet.ir/uploads/1378650816092.jpg
http://up.parsipet.ir/uploads/1378650815781.jpg