دوستان اگر کسی بخاری خوب داره نمیخوادش میخواد تانکش رو جمع کنه یا مازاد نیازش هست به بنده تو خصوصی بگه ممنون

از مارک های
تترا سرا جی بی ال و مخصوصا ایهایم جاگر مخصوصا رنا اتومات