درجات کاربری مترجمین عزیز به قرار زیر می باشد:تعداد ترجمه


درجات کاربري
3 ترجمه
(ورود به تيم مترجمين)

30 ترجمه

60 ترجمه

90 ترجمه

120 ترجمه

150 ترجمه