دوستان برای تانکم نیاز به 3 عدد دیگه شیریمپ رد فایر دارم ممنون میشم فروشنده عکس هم در اختیارم بذاره