تعویض ماهی پنکوسی باله بلند تقریبا 18 سانتی با ماهی گیاهخوار.......عوض میکنم رفقا دوست داشتین این شمارمه 09354406699