فروش یک عدد مونو انجل به قیمت 22 تومن به دلیل ناسازگاری با اسکارم