یکی از چشم های همسنر یه نقطه به رنگ دیگه در اومده مثله همیشه سیاه نیست و فقط تو شب قابله دیدنه
ممکنه آب مروارید باشه؟
درمانی داره؟
همسترم حدود 21 ماهشه
غذا هم از غذای مخصوص همستر و غذای تشویقی میخوره
هیچ مشکلی هم در رفتارش پیش نیومده مثله سابق فعال و شیطونه