اين تصوير فوق*العاده كه به شكل درخت نخل است، متعلق به جنوب ايران و در نزديكي سلسله جبال زاگرس است.تصوير تپه*هاي شني صحراي بزرگ آفريقا از فضا