سلام
از تیترم معلومه
یا کنده آبنوس باشه یا تکه های آبنوس کهنه
مدیای نو اگر کسی داشت من می خوام :ترجیحا مارک معروف و سرامیک یا ساب استریت
تست نیتریت و نیترات هم کسی داشت می خوام
ممتونم