یک سطل شن ((اندازه سطل آشغال!))
شن ها هم ریز داره هم درشت و هم سنگ
که ریز ها بیشترش روی سطله
و سه قطعه چوب به فروش میرسد
قیمت هم خودتون بزارید
دلیل خاصی هم نداره