این پرنده زیبای خوش آواز ساکن جنوب آفریقا است . بلبلی است که در طول زمان به نامهای گوناگون نامیده شده است . برخی آن را گیرلیتس قرمز کله سیاه نامیده اند . این نام بیشتر برای نوع بلوطی مصداق دارد . آلاریو در مقایسه با سایر خویشاوندان خود ، یعنی انواع قناری های پرتحرک ، حیوانی آرام است و صدای فلوتی آرام و دلپذیری دارد .