محققان ايتاليايي با بررسي چندين خوشه ستاره*يي موفق به رمزگشايي از اسرار پير شدن ستارگان شده اند که نشان مي دهد، روند پير شدن خوشه هاي مختلف ستاره*يي با يکديگر تفاوت دارد.
محققان دانشگاه بولونيا با استفاده از تصاوير تهيه شده توسط تلسکوپ فضايي هابل و رصدخانه جنوبي اروپا، 21خوشه ستاره*يي را مورد بررسي قرار داده اند.
اين مطالعه که بر پايه نوع جديدي از آناليز انجام شده نشان مي دهد، برخي خوشه هاي ستاره*يي جوان تر از سن واقعي خود ديده مي شوند، درحالي که برخي ديگر از ستارگان کمي پيرتر از سن اصلي به نظر مي رسند.
محققان نوع خاصي از ستاره موسوم به «آوارگان آبي» (Blue stragglers) را مورد بررسي قرار دادند؛ اين ستاره به قدري سنگين است که با گذشت زمان تمايل به کشيده شدن به سمت هسته خوشه ستاره*يي را دارد.
اخترشناسان با کمک «آوارگان آبي» به عنوان نوعي از ساعت کيهاني، قادر به محاسبه ميانگين سن ستارگان در آن خوشه شدند.
«فرانچسکو فرارو» از محققان دانشگاه بولونيا تأکيد مي کند: با بررسي توزيع ستاره آبي در خوشه هاي ستاره*يي، دريافتيم که برخي خوشه ها بسيار سريعتر از عمر خود تکامل يافته اند و با توسعه يک روش جديد، موفق به محاسبه روند پيري خوشه هاي ستاره*ييشديم.
خوشه هاي ستارگان تقريبا عمر يکساني دارند، اما در برخي خوشه ها روند کشيده شدن «آوارگان آبي» به سمت هسته خوشه کندتر از عمر واقعي ستاره است.
اين شيوه آناليز در مراحل نخست قرار دارد و دانشمندان اميدوارند که نتايج يافته هاي آنها بتواند به توسعه «ساعت ديناميک» براي اندازه گيري سيستم*هاي مختلف ستاره*يي منجر شود.
نتايج اين مطالعه در مجله Nature* منتشر شده است.


منبع:ایسنا