تغذیه :
از انواع دانه ها تغذیه می کند و علاقه زیادی به دانه آفتابگردان سبزیجات تازه و گلرنگ دارد و در پاییز و زمستان در حاشیه مزارع آفتابگردان بیشتر دیده می شود . بهترین غذا برای نگهداری این پرنده در قفس همان جیره غذایی سهره معمولی یعنی شاهدانه است