با سلام:
مقاله مذکور برگرفته از سایت دانشکده فلوریدا و به آدرس VM86/VM007: The Use of Salt in Aquaculture می باشد.دوستان برای دریافت فایل اصلی بصورتpdf می توانند به آدرسی که گذاشته ام مراجعه فرمایند. مقاله مذکور در خصوص استفاده از نمک و مزایای آن مطالب جالبی را بیان شده است.امیدوارم این مقاله مورد توجه دوستان قرار گرفته و در صورت هر گونه ایرادی در خصوص ترجمه (به بنده گوشزد فرموده) و یا مطالب را بیان فرمایند.

استفاده از نمک درآبزیان

Ruth Francis-Floyd
نمک، با نام کلرید سدیم یا نمک طعام نیزشناخته می شود و دارای کاربردهای بالقوه زیادی در صنایع ماهی است. نمک در کنترل برخی انگل ها بهطور موثر عمل کرده ، به حداقل می رسد استرس اسمورولوژلاتوری(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) در طول حمل ونقل و جلوگیری از متهموگلوبین(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) (بیماری خون قهوه ای) در کت فیش.این در حالی است که اداره غذا و دارو (FDA)استفاده از نمک در حیوانات آبزی را تایید نکرده است، FDAاستفاده از نمک در آبزی پروری را بدلیل کمبود نظارتی در ساخت نمک تائید نمی کند.منظور برای استفاده از نمک درتنظیم کنترل شوری نیست.

نمک چیست؟

نمک اصطلاح عمومی است که اعمال شده به جزء یونی یا مواد معدنی که در آب موجود است.همه آبها به جز آب مقطر یا دیونیزه ،حاوی مقداری نمک است..مواد معدنی موجود در آب، عملکردهای مهم فیزیولوژیکی بسیاری در ماهی ، دارند. بهمین دلیل، نباید ماهی در آب 100 درصد مقطر یا آب دیونیزه نگهداری شود.اگرچه آب دریا از نمک های مختلف تشکیل شده است اما کلرید سدیم، یکی از مواد غالباست. حیوانات دریایی باید در محلول آب شور که حاویریز مغذی هایی که در آب دریا یافت می شود، نگهداری شوند. تعدادی از محصولات تجاریحاوی این مواد مغذی هستند. ازآنجا که عناصر کم مصرف موجود در نمک دریا برای بقای ماهی های آب شیرین حیاتی میباشند ،می توان از نمک یونیزه یا سنگ نمک (مناسب برای مصرف توسط انسان یا دام) در"درمان" استفاده کرد.

غلظت نمک :

اثرات نمک در ماهی در هر دو غلظت نمک و مدتزمان قرار گرفتن در معرض تعیین می شود. آب دریا حاوی 3 درصد نمک با وزن، این است که معادل 30 قسمت در هزار (PPT) ویا 30،000 قسمت در میلیون (PPM) است. برخی از هجوم انگلی ماهی های آب شیرین ممکناست به طور موثر توسط ماهی فرو بردن در محلول آب دریا به مدت 30 ثانیه تا 10دقیقه، بسته به گونه حذف شده است. برای از بین بردن برخی از انگل های آب شیرین به عنوان یک حمام برای چندساعت می توان از یک محلول ضعیف تر حاوی 0.5 تا 1.0 درصد نمک می توان استفاده کرد منظورافزایش تولید موکوس و تنظیم اسمزی در ماهی های آب شیرین در طول حمل و نقل می توان از غلظت 0.3 تا 0.1 درصد نمک استفاده کرد. برای کنترل متوماگلوبین دربرخی از گونه های ماهی های آب شیرین میتوان از دوزهای بسیار ضعیف تر در درمان نمک، بر حسب اندازه گیریppm ، استفاده کرد.

استفاده از نمک به عنوان یک انگل کش :
مقادیر مناسب از نمک در کنترل پروتوزوآها ،روی آبشش و پوستماهی ، می تواند مریضی را کنترل نماید. با این حال در بسیاری ازموارد ،چنانچه بیش از حد دوز نمک استفاده شود، درمان بیهوده و بی اثر خواهد بود. برایتعیین غلظت نمک مناسب ،مدت زمان درمان بسیار مهم است. استفاده از 3 درصد نمک میتواند انگلهای تک یاخته ای پوست، آبشش هاو باله های ماهی های آب شیرین را درمان و مخاط را افزایش دهد. بسته به گونه انواع ماهیان(تحمل ماهیان)، ماهیاز 30 ثانیه تا 10 دقیقه در محلول 3 درصد نمک می تواند حمام داده شود. به طور کلی، ماهی باید تا زمانی که تعادلش را از دست می دهد در محلول نمک باقی بماند. هنگامی که این اتفاق افتاد، (بی تعادلی ماهی) بایدبه سرعت از محلول نمک خارج و در آب تمیز قرار بگیرد. از آنجا که بعضی از گونه ها (به ویژه، برخی ازتتراها) نمک را تحمل نمی کنند،می بایست قبل از اینکه تعداد زیادی از این ماهی هادرمان گردند،از روش سنجش (تست برای تعیین غلظت امن) استفاده کرد..همانند غوطه ور سازیماهیان آبشور در آب شیرین است با فرو بردن ماهی های آبشور در آب شیرین موثر خواهدبود در از بین بردن سطوح خارجی ماهی. ماهی های آبشور در آب تازه باید برای بیش از 10 دقیقه باقیمانده است، سپس به یک محیط تمیز آب دریا بازگردانده شده است.اگر فرو بردن عملی نباشد(حمام نمک کوتاه مدت.م)، ماهی آب شیرین ممکن است در آب شور(به عنوان مثال، 1 درصد نمک) به مدت 30 دقیقه تا چند ساعت قرار داده شود.این روش شیبه همان اثرات آب شور(حمام نمک کوتاه مدت.م.) است که انگل های خارجی (تکیاخته) را حذف و تولید مخاط را افزایش میدهد. این برای ماهیی که در دوره نقاهت و بعد از زخمهای پوستی نیزمی باشد، سودمند است. نهایتاً، برای از بین بردن تک سلولی پروتوزوآهابه عنوان یک درمان دائم در سیستم آکواریوم، استفاده از 0.01 تا 0.2 درصد نمک،روشمناسبی می باشد. بیشتر ماهی ها می تواند در طولانی مدت در معرضاین غلظت نمک قرار گرفته و آن را تحمل نمایند، با این حال، ماهی ها تترا را نمیتوان در این غلظت نمک، برای مدت طولانی،نگهداری نمود.
استفاده از نمک در زمان حمل و نقل ماهی :

در زمان حمل و نقل ماهی های آب شیرین به دلیل انرژی اضافی برای تنظیم اسمزی (تعادل آب)نیاز به محلول نمک در آب است. ماهی های آب شیرین به دلیل نفوذ آب از طریق آبشش ها و افزایش جریان خون درطی حمل ونقل، آب شدیداً هیدراته شده و برای جبران این عدم تعادل آب، ماهی بیش از حد، آب راتوسط آبشش های خود پمپ می کند.افزایش غلظت نمک آب در زمان حمل و نقل ،می تواند مانعاز این انجام این فرآیند گردیده، و موجب می شود ماهی انرژی کمتری هدر دهد.برای به حداقل رساندن استرس می توان از نمک برای افزایش شوری از 0.1 تا 0.3درصد (1،000 تا 3،000 ppm، 3.8-11.4 گرم )، در طول حمل و نقل به آب اضافه نمود.
اگر ماهی از یک سایت به سایت دیگری منتقل میشود - برای مثال، از یک برکه به مخازن کوچکتر یا VATS(تانک خانگی یا همان آکواریوم. م.)می توان بهآب نمک اضافه نمود. یک راه آسان برای انجام این کار (آب به آب کردن ماهی م.)اضافهکردن مقدار کمی از آب به مخزن ماهی و سپس افزایش نمک با محلول 3 درصد (30 PPT یا30،000 ppm) و برای هنگامی که ماهی جدید به تانک اضافهشده است ظرفی دیگر را پر آب کرده و باتوجه به اینکه غلظت نمک بالای بوده ماهی را در این ظرف با غلظت پایین تر نمک قرار دهید تا ثباتی در تنظیم اسمزی و افزایش مخاط پوشش پوست ماهی بوجودآمده و کمترین آسیب در طول حمل و نقل به ماهی وارد گردد.
استفاده از نمک برای پیشگیری و درمان بیماری خون قهوه ای :
ماهی های آب شیرین، به خصوص کت فیشها، مستعدابتلا به بیماری خون قهوه ای هستند ، که با تجمع نیتریت (2N0( درآب می باشد.اگر چه اغلب مطالعات انجام شده بر روی بیماریخون قهوه ای، به عنوان یک مدل از کت فیش استفاده شده است، بسیاری از گونه های آبشیرین دیگر نیز مستعد ابتلا به این بیماری هستند.بحث سمیت نیتریت در انتشار IFAS بصورت جداگانه و مفصل ارائه شده است. یک بخش کوچک استفاده از نمک برای پیشگیری ودرمان بیماری خون قهوه ای است.
- از مولفه های مهم دربیماری خون قهوه ای کلرید (CL) بخشی از مولکول نمک (کلریدسدیم) است.بهمین دلیل، یک آزمایش برای اندازه گیری غلظت کلرید با واحدp.p.m باید از هیدرومتر یا شوری سنج برای اندازهگیری شوری استفاده کرد.
برای جلوگیری از سمیت نیتریت در میان کت فیش در استخرحداقل غلظت کلرید p.p.m20 توصیه می شود.بیشتر اوقات آب استخر حاوی حداقل p.pm20 کلر می باشد اما با این حال، نمک باید به استخر حاوی کمتر از p.p.m 20 کلر ، به منظور افزایش غلظتکلرید را به سطح مورد نظر ( جدول 1 را ببینید). اضافه شود برای هر هکتار پااز آب در استخر (1 سطح هکتار، 1 پا عمیق = 43،560 فوت 3)، 4.5 پوند نمکمی افزاید: از 1 ppm کلرید.
نمک برای به حداقل رساندن مرگ و میر و تسهیلبهبود ماهیی که دچار بیماری خون قهوه ای شده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.برای کنترل این بیماری برای هر قسمت نیتریت، p.p.m6 کلرید باید مورد استفاده قرار گیرد است. همانطور که قبلا توضیح داده شد، تهیه کنندهباید غلظت کلرید مورد نیاز، تعیین اضافه کردن 4.5 پوند نمک در هر فوت جریب آب برایهر یک از کلر برگ در دقیقه - مورد نیاز ( جدول 2 را ببینید).

خلاصه :

نمک در بسیاری از صنایع مدرن آبزی پروری استفاده می شود.اگرچه FDA استفاده از نمک به عنوان "دارو"برای درمان ماهی تائید نمی کند، زیرا شرکتهایی که بر ترکیبات نمک نظارت می کننداندک هستندو نمک ارزان قیمت است، به آسانی در دسترس است، و می بایست به درستی برایماهیان استفاده شود.استفاده های درمانی نمک عبارتند از: کنترل انگل ، ثبات اسمورولوژلاتوری(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) ، تولید موکوس،و کاهش متهموگلوبین(توضیحات تکمیلی در پایان ترجمه.م) در ماهی های آب شیرین.غلظت نمک را باید در با توجه به میزان تحمل و مدت زمان تحمل ماهی در نظر گرفت.

جداول :

جدول 1.
جدول (1) استفاده از نمک برای جلوگیری از بیماری خون قهوه ای
1. 1.
غلظت کلرید در حوضچه را بررسی کنید. اگر <20ppm، اضافه کردن نمک
2. 2.
تعیین غلظت کلرید (کلر-)] مورد نیاز:
20 - [Cl - ] = [Cl - ] needed 20 - CL -] = [کلر -] مورد نیاز
3. 3.
تعیین حجم تالاب در هکتار فوت
(1 ac-ft = 43,560 ft 3 ). (1 AC-فوت = 43،560 فوت 3).
4.
. برای هر یک از کلر برگ در دقیقه - مورد نیاز، اضافه کردن نمک £ 4.5 در هر فوت جریب آب.
Example: به عنوان مثال:
1.
یک حوض ماهی دارای غلظت کلرید طبیعی [CL - از 10 پی پی ام است.
2.
کلر مورد نیاز = 20 -10 = 10 پی پی ام است.
3.
. برای تعیین حجم، اندازه گیری حوض. It is 100' x 200' x 6' deep = 120,000 ft 100 '200 ×' × 6 'عمیق = 120.000 فوت
3 3
. است.
120,000 ft 3 / 43,560 ft 3 /ac-ft = 2.75 ac-ft. 120.000 فوت 3 / 43،560 فوت 3 / AC فوت = 2.75 AC-فوت.
4.
مقدار نمک اضافه شده است:
= [Cl - needed] x Vol (ac-ft) x 4.5 = [CL - مورد نیاز است] X جلد (AC-فوت) 4.5 ×
= 10 x 2.75 x 4.5 = 10 X 2.75 X 4.5
= 124 lb of salt needed. = 124 پوند نمک مورد نیاز است.
مثال 1. نمک باید به حوض ماهی حاوی کمتر از 20 پی پی ام کلرید اضافه شده است.

جدول 2.
جدول شماره 2: با استفاده از نمک برای کنترل بیماری خون قهوه ای
1.
اندازه گیری غلظت نیتریت (NO 2 -).
2.
اندازه گیری غلظت کلرید (CL -)].
3.
تعیین غلظت کلرید لازم برای دیدار با توصیه به نیتریت هر بخش از 6 بخش کلرید:
6 x [NO 2 - ] - [Cl - ] = chloride needed. 6 X [NO 2 -] - [CL -] = کلرید مورد نیاز است.
4.
تعیین حجم تالاب در هکتار فوت
(1 ac-ft = 43,560 ft 3 ). (1 AC-فوت = 43،560 فوت 3).
5.
اضافه کردن نمک £ 4.5 در هر هکتار فوت برای هر کلرید برگ در دقیقه مورد نیاز است.
Example: به عنوان مثال:
1.
[NO 2 - ] = 10 ppm. [NO 2 -] = 10 ppm است.
2.
[Cl - ] = 20 ppm. [CL -] = 20 ppm است.
3.
[Cl - ] needed = 6 x 10 - 20 = 40 ppm. [CL -] مورد نیاز = 6 × 10 - 20 = 40 پی پی ام است.
4.
Pond is 100' x 200' x 6' = 120,000 ft برکه 100 200 × '× 6' = 120.000 فوت
3 3
. است.
120,000 ft 3 / 43,560 ft 3 /ac-ft = 2.75 ac-ft. 120.000 فوت 3 / 43،560 فوت 3 / AC فوت = 2.75 AC-فوت.
5.
Amount of salt to add is: مقدار نمک اضافه شده است:
= [Cl - needed] x Vol (ac-ft) x 4.5 = [CL - مورد نیاز است] X جلد (AC-فوت) 4.5 ×
= 40 x 2.75 x 4.5 = 40 X 2.75 X 4.5
= 495 lb of salt needed. = 495 پوند نمک مورد نیاز است.
Example 2. مثال 2. To control mortality from brown blood disease, increase chloride concentration to 6 times that of nitrite. برای کنترل میزان مرگ و میر ناشی از بیماری خون قهوه ای، افزایش غلظت کلرید به 6 بار است که از نیتریت است. Add salt to increase chloride level. اضافه کردن نمک به افزایش سطح کلرید.

Footnotesپانویسها
1. 1.
This document is FactSheet VM 86, one of a series of the Department of Large Animal ClinicalSciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food andAgricultural Sciences, University of Florida.این سند برگه VM 86،یکی از یک سری از گروه بزرگ علوم دامی بالینی، فلوریدا تعاونی خدمات فرمت، موسسهغذا و کشاورزی علوم، دانشگاه فلوریدا است. Reviewed November 1995.مرور نوامبر 1995. Please visit the FAIRSWeb site at http://hammock.ifas.ufl.edu. لطفابرای بازدید از نمایشگاه وب سایت در http://hammock.ifas.ufl.edu.
2. 2.
Ruth Francis-Floyd,DVM, MS, associate professor, Department of Large Animal Clinical Sciences,College of Veterinary Medicine; Department of Fisheries and Aquatic Sciences;Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences,University of Florida, Gainesville, 32611.روت فرانسیس فلوید، DVM، MS،دانشیار، گروه علوم دامی بزرگ بالینی، دانشکده دامپزشکی، گروه شیلات و علومآبزیان؛ تعاونی خدمات فرمت، موسسه غذا و کشاورزی علوم، دانشگاه فلوریدا، گینسویل،32،611.

The Institute of Foodand Agricultural Sciences (IFAS) is an Equal Opportunity Institution authorizedto provide research, educational information and other services only toindividuals and institutions that function with non-discrimination with respectto race, creed, color, religion, age, disability, ***, ***ual orientation,marital status, national origin, political opinions or affiliations. موسسه غذا و کشاورزی علوم (IFAS) مؤسسه فرصت های برابر مجاز به ارائه پژوهش،اطلاعات آموزشی و خدمات دیگر تنها به افراد و موسسات است که عملکرد با عدم تبعیضرا با توجه به نژاد، عقیده، رنگ، مذهب، سن، معلولیت ، جنسیت، گرایش جنسی، وضعیتتاهل، خاستگاه ملی، عقاید ***** و یا وابستگی. For more information on obtaining other extensionpublications, contact your county Cooperative Extension service. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ نشریاتفرمت دیگر، با شهرستان تعاونی خدمات خود را به فرمت.

US Department of Agriculture,Cooperative Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida A. & M.University Cooperative Extension Program, and Boards of County CommissionersCooperating. وزارت کشاورزی ایالات متحده، تعاونی خدماتفرمت، دانشگاه فلوریدا، IFAS، فلوریدا A.& M. دانشگاه برنامه فرمت تعاونی، و تخته کمیسیونشهرستان همکاری. Nick T. Place, Dean. محل T.نیک، دین است.

توضیحات در خصوص اصطلاحات (.م):

متهموگلوبین: پس از ورود نيتريت در جريان خون ، نيتريت با آهن دو ظرفيتي هموگلوبين واکنش دادهو آن را تبديل به يون آهن سه ظرفيتي کرده و هموگلوبين به متهموگلوبين تبدبل مبشودکه قابليت حمل اکسيژن را ندارد . اين عامل سبب کمي اکسيژن و مرگ ميشود.
http://www.pardis-dam.******.com/post-8.aspx
اسمورولوژلاتوری: تنظیم فشار اسمزی درونی یک موجود زنده ساده به فشار اسمزی محیط به عبارتی سادهتر مثلاً زمانیکه شما به بالای کوه و قله می روید فشار کمتر است و بدن شرایطی رابوجود می آورد تا فشار داخلی بدن با فشار خارجی محیط یکسان گردد.
http://www.aftabir.com/dictionaries/word/228831/osmoregulation