کم کم به پايان سال 2012 نزديک مي شويم در طي اين يکسال رخداد هاي خوبي و نادري در آسمان به وقوع پيوست. امروز مي خواهيم براي شما زيباترين رخداد هاي آسمان را به تصوير بکشيم . اين رخداد چيزي جز نورافشاني شهاب سنگ ها و هنر نمايي انها در تاريکي شب نيست. پس بدون حرف اضافه اي اين هنر نمايي را به نظاره مي*نشينيم:

kanoon.ir