آبشار لاتون 105 متر یکی از بلندترین آبشارهای کشور واقع در گیلان

شهرستان استارا شهر لوندویل روستای کوته کومه میباشد بسیار زیبا و

با عظمت و شکوهمند است 4 ساعت جنگل پیمائی از روستای کوته کومه شروع و به آبشار ختم میشود