کنترل کردن قطب نما به شرح زير است:


شاخص آن نچسبيده باشد.نشانگر نشان دهنده در روي قطب نما خم نشده باشد.شيشه و قسمتهاي کريستالي آن نشکسته باشد.اعداد روي شاخص خوانا باشد.درست بودن آن را در جهتي که ميدانيد امتحان کنيد.قطب نما با انحراف بيش از 3 درجه غيرقابل استفاده و دور ريختني است.هنگام سفر مطمئن شويد که درب قطب نما به خوبي بسته شده، زيرا درب قطب نما عقربهها را پوشانده و از حرکت و لرزش آنها هنگام سفر جلوگيري ميکند.

تأثيرات فلز و الکتريسيته
آهن آلات مغناطيسي و منابع الکتريکي ميتوانند روي عملکرد قطب نما اثرگذار باشند.

اشياء فلزي
فاصله

خطوط برق فشار قوي 180 فوت– 55 متر
کاميون و اتومبيل 8/32 فوت- 10 متر
خطوط تلفن 8/32 فوت- 10 متر
ابزار الکتريکي و مکانيکي 6/6 فوت- 2 متر
کلاهکها و اشياء کوچک فلزي 6/1 فوت- 2/1 متر

قطب نما

تکنيک نگه داشتن در مرکز

اين روش از روش جانبي کنترل دقيق تر است.* در را باز کنيد تا آن به شکل لبه باز و با پايه درآيد.* تا بهترين محل آن را به چشم خود نزديک کنيد.* براي داشتن حالتي ثابت شصت خود ر ادر جا شمعي فرو کنيد.* آرنج را محکم به خود نچسبانيد. قطب نما بين کمربند و چانه شما قرار ميگيرد.* براي اندازه گيري يک آزيموت کل بدن را به سمت شيء بچرخانيد. اشاره گر قطب نما مستقيماً در جهت آن باشد.* آن را نگاه کنيد و آزيموت را بخوانيد اين روش مزاياي بيشتري نسبت به تکنيک مشاهده جانبي دارد.* کاربرد آن سريعتر و آسانتر است.* در هر شرايط آب و هوايي و زميني ناهموار قابل استفاده است.* بدون زمين گذاشتن کوله پشتي از آن استفاده ميکنيم.

استفاده از قطب نما به روي نقشه

1) قطب نما را روي نقشه قرار دهيد به طوري که لبه آن در امتداد مسير حرکت باشد.2) شاخص را بچرخانيد تا زماني که علامت Nقطب نما، جهت شمال مغناطيسي را روي نقشه نشان دهد. مطمئن شويد که خط شمال- جنوب با نصف النهار نقشه موازي باشد.3) از قطب نماي orienteeringاستفاده کنيد. قطب نما را به صورت افقي درمقابل خود بگيريد. بدن خود را تاحدي بچرخانيد که شمال سوزن قطب نما کاملاً به روي قسمت قرمز (شمال) در راستاي شمال- جنوب باشد.حالا جهت پيکان دقيقاً مسير حرکت شما را نشان ميدهد. به راهنما نگاه کنيد و درجهت آن برويد.4) وقتي که از قطب نماي مشاهده اي با آئينه استفاده ميکنيد. قطب نما را مانند تکه عکسي در دست نگاه داريد، به طوريکه تصوير قطب نما همزمان با تصوير قابل مشاهده از محل v-sightدر آئينه ديده شوند.

عقربه برينگ Bearing

عقربه برينگ جهت را نشان ميدهد، به عنوان اندازه گيري زاويه شرقي يا غربي از خط مرجع شمال يا جنوب. برينگ نميتواند از 90 درجه يا يک ربع دايره زيادتر شود. يک ربع، 4/1 دايره است.براي bearingگرفتن شما به موارد زير نياز داريد:1) خط مربع شمال به جنوب2) اندازه زاويه3) جهتي که زاويه اندازه گيري شده (غرب يا شرق)

مثال: عقربه برينگ ارتفاع 30 درجه به سمت شرق. بدين معني که يک زاويه 30 درجه از خط شمال در جهت شرقي اندازه گيري شده است/برينگ، NEآن به صورت 45 از شمال به سمت مشرق خواهد بود. عقربه برينگ از جنوب 26 درجه به سمت مغرب بدين معني است که زاويه 26 درجه اي از جنوب در جهت غربي اندازه گيري شده است.

تاريکي يا مه غليظ و مشخص نبودن مسير

حلقه شيشه اي در قطب نماي عدسي دار، دو خط دارد. يکي از خط ها بلند و ديگري کوتاه است. آنها با هم زاويه 45 درجه را ساخته اند.قطب نماي خود را به سمت شمال بچرخانيد.يکي از خطهاي حلقه شيشه اي را به سمت مسيري که شما ميخواهيد برويد، بچرخانيد. در قطبنماهاي با کيفيت تر يکي از خطوط و نوک سوزن به سمت شمال شبرنگي است. تا قطب نما در شب هم کاربرد داشته باشد.شما ميتوانيد در مسير انتخاب شده پيش برويد و به وسيله اشاره گر قطب نماي شمال مغناطيسي از درستي مسيرتان مطمئن شويد و مسيرتان را با خطي که در حلقه اي شيشه اي انتخاب کرده ايد کنترل و چک کنيد. براي تعيين آزيموت دلخواه خود در تاريکي از دکمه روي حلقهاستفاده کنيد. با هر فشاري فاصله 3 درجه اي را نشان ميدهد. پس 21 درجه، 7 فشار است.


منبع:کویرها و بیابان های ایران