ارتباط تنگاتنگ سگها با صاحبانشان باعث میگردد که هرازگاهی مجبور شوند آنها را بوسیله اتومبیل در مسافتهای کوتاه جابجا کنند.

اما بردن سگها به مسافتهای طولانی احتیاج به برنامهریزیهای خاصی دارد.

بسیاری از سگها را میتوان خیلی زود برای سوار شدن به ماشین عادت داد.

متاسفانه اگر اولین ماشین سواری سگ برای مراجعه به یک کلینیک دامپزشکی باشد و مخصوصا اگر این حالت تکرار هم شود به علت هیجانات و تزریقات و رفتارهای خاصی که در مطب دامپزشکی با حیوان میشود، تعجب آورنخواهد بود که سگ با شنیدن صدای جلینگ جلینگ دسته کلید ماشین خود را مخفی سازد!
بنابراین ماشین سواری را با بردن توله به مکانهای لذتبخش نظیر پارک یا محوطههای بازی که حیوان در آنجا تفریح کند شروع نمائید. بهاینترتیب، شما سوار کردن سگ به اتومبیل را یک فرآیند جالب و مطبوع ارائه خواهید نمود.

برای سگهای با جثه بزرگ، بهتر است او را عادت دهید که در صندلی عقب بنشیند و حتی کمربند ایمنی برای او ببندید. سگهای با جثه کوچکتر، یا باید در قفس قرار گیرند و یا ترجیحا بهتر است در آغوش شما باشند تا به مقصد برسند.

با استفاده از بیسکویت یا اسباببازیهای مناسب میتوانید جا دادن سگ در داخل قفس حمل و نقل را نیز برای او قابل قبولتر سازید.

اگر تولهی بازیگوشی دارید، هیچگاه اجازه ندهید که در داخل اتومبیل از قفس خارج گردد، زیرا میتواند درحین رانندگی به روی راننده بپرد و مخاطراتی را بوجود آورد.

اگرچه سگها از بیرون آوردن سر از پنجره طی رانندگی لذت میبرند و با رضایت تمام به مناظر نگاه میکنند، تولهها را باید از پنجرههای باز اتومبیل درحال حرکت نیز دور نگه داشت، زیرا گرد و غبار و خاشاک میتوانند باعث تحریک چشم و بینی در حیوان شوند.

اگر اتومبیل را پارک کرده و سگ را در داخل ماشین تنها می گذارید باید پنجرهها حداقل 5 سانتیمتر باز بمانند. زیرا سگها به گرما بسیار حساس هستند.

در این حال به فکر مخاطرات دیگر نظیر دزدی اتومبیل نیز باشید. بنابراین قرار دادن سگ در صندوق عقب ماشین نیز بهدلیل گرمای زیاد و اکسیژن محدود مثبت قلمداد نمیشود.

در مسافتهایی که بیش از چند ساعت به طول میانجامد، هر چند وقت یکبار توقف نموده و ضمن دادن تمرین و حرکات بدنی به سگ، یک استراحت کوتاه نیز درنظر بگیرید.

مسافرت

قبل از بردن سگ به مسافرت، وسایل مورد احتیاج او نظیر پتو، آب، غذای سگ، ظرفهای مخصوص آب و غذا، اسباببازی مورد علاقه و داروهای ضروری را جمعآوری نمائید.

قبل از مسافرت به حیوان غذای سنگین ندهید، و در اثنای مسافرت نیز هر چند وقت یکبار توقف نموده تا سگ بتواند ادرار یا مدفوع نماید.

در صورت انجام یک مسافرت طولانی با ماشین، پیشتر با دامپزشک خود مشورت نمایید. در صورت لزوم میتوانید حیوان خود را پانسیون نمایید.

حمل سگ با هواپیما

جابجا کردن سگها بوسیله هواپیما احتیاج به برنامهریزی و اعمال بعضی مقدمات دارد. اصلیترین اقدام در جابجا کردن هوایی سگها، به حداکثر رساندن اطمینان و آسایش آنها است.

سگهای آپارتمانی که از قبل بهواسطه تربیت و تمرینات قبلی با قفسهای مخصوص آشنایی دارند، دردسر کمتری را متحمل خواهند شد.

بهعلاوه این قفسها اطمینان بیشتری را در هنگام جابجایی به وجود خواهند آورد. برای ایجاد اطمینان و سهولت بیشتر در مسافرت هوایی موارد زیر را در مورد سگتان به کارببندید:

1- قبل ازخریداری بلیط (و حتی رزور آن)، ابتدا با نمایندگی خط هوایی مورد نظر تماس بگیرید و راجع به حمل حیوان زنده هماهنگیهای لازم را درجهت اخذ اطمینان بیشتر و پیبردن به جزئیات آن به عمل آورید.

2- درمسافرتهای داخلی همراه داشتن دفترچه بهداشتی و واکسیناسیون لازم و کافی است.

3- در مسافرتهای خارجی علاوه بر موارد فوق، داشتن برگه بهداشتی خروج که ازسوی واحد قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور صادر میشود نیز ضرورت دارد.


برای اخذ برگه فوق میبایست در ابتدا به یکی از درمانگاههای دامپزشکی مخصوص حیوانات کوچک مراجعه نمود تا پس از معاینه کافی و حصول اطمینان از عدم بیماریهای مسری و احتمالا تجدید واکسیناسیون، بقیه مراحل قانونی صورت گیرد.

این برگه نباید زودتر از10 روز مانده به پرواز تهیه گردد.

4- توله های خیلی جوان و سگهای پیر و ناتوان شاید نتوانند مسافرتهای طولانی را تحمل کنند. در صورت مشورت با دامپزشک خود، پیش از سفر، پیشگیریهای لازم درخصوص بیماری "حرکت" (motion sickness) که منجر به استفراغ درسگها می شود و همچنین نحوه بهرهگیری از داروهای آرامشبخش را در هنگام سفر به عمل بیاورید.

5- در موقع خریداری بلیط (حتی رزور آن)، مسئول خط هوایی را مطلع سازید که شما و سگ (که بهعنوان بار حمل میشود) در یک هواپیما قرار گیرید.

درغیراینصورت اطلاعات لازم درخصوص پروازهای حمل بار را کسب نمائید تا بدانید سگ و سایر وسایل خود را در مقصد چگونه و در چه زمانی تحویل خواهید گرفت.

منبع: جامعه حیوان دوستان ایرانی