منطقه حفاظت شده توت سیاه، آباده

نام انگلیسی : Toot Siah protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده توت سیاه
اين منطقه که از مناطق تحت حفاظت محيط زيست استان است، در انتهاى منطقه بوانات واقع شده و وسعتى نزديک به ۲۰ هزار هکتار دارد. اين محل، زيستگاه گونههاى گياهى و جانورى است. در حال حاضر، از قابليتها و امکانات گردشگاهى و پژوهشى اين شکارگاه استفاده نمىشود. اين منطقه در چهار کيلومترى جنوب آباده قرار دارد و منطقهاى گسترده است که به خاطر گونههاى نادر گياهى و جانورى مورد حفاظت قرار گرفته است. اين منطقه يکى از ارزشمندترين زيستگاههاى حياتوحش کشور و استان است.