هر كاسكو عادات مخصوص خود را دارد اما به*طور كلي مي*توان كاسكوها را از لحاظ عادات و رفتارهايي كه دارند، *در چندين دسته كلي تقسيم*بندي كرد
كاسكوها از حدود 3 تا 4 ماهگي، به*طور كامل پر درمي*آورند و از وقتي كه رنگ چشم آنها زرد مي*شود، *سن آنها از روي رنگ چشم*ها و رنگ انتهاي پرهاي دم قابل تشخيص نيست. همچنين نمي*توان از روي شكل ظاهري كاسكو به نر يا ماده*بودن او پي برد. اگر به آنها نزديك بشويم و قار بزنند و حالت حمله يا ترس به خود بگيرند، معلوم مي*شود كه هنوز وحشي بوده و با انسان انس نگرفته*اند.
اگر با نزديك*شدن به كاسكويي، او حالت مذكور را نشان ندهد و به راحتي اجازه بدهد به او نزديك شويد و حتي سرش را نوازش كنيد يا به منقارش دست بزنيد، معلوم مي*شود كه مرحله وحشي*بودن و انس نداشتن با انسان را پشت*سر گذاشته است.
اگر دست*تان را به يك پاي كاسكو نزديك كنيد و فشار ملايمي به آن بدهيد و كاسكو ابتدا يك پا و سپس پاي ديگرش را روي دست شما بگذارد و به عبارتي روي دست شما بيايد، اين حالت از لحاظ اهلي*بودن پيشرفته*تر از حالت قبلي است اما اگر انتظار داشته باشيد كه با اولين برخورد حتي يك كاسكوي سخنگو سخني را بگويد، اين انتظار كاملا بيجاست زيرا حتي كاسكوهايي كه توسط صاحب قبلي خود سخنگو شده*اند، مدتي طول مي*كشد تا اولين كلمه را در حضور صاحب جديد به زبان آورند؛ البته كشيدن سوت*هاي يادگرفته به علت نزديك*بودن تن آنها با تن صداهاي طبيعي كاسكو، در اولين روزهاي به خانه*آوردن يك كاسكوي اهلي و سخنگو، عادي است. اما سخنگويي اغلب كاسكوهاي سخنگو زماني آغاز مي*شود كه با زواياي محيط جديد زندگي و افراد خانواده آشنا شوند. در تمام موارد ذكرشده، بين هر كاسكو با كاسكوي ديگر تفاوت وجود دارد؛ ممكن است شما يك كاسكوي سخنگو را به خانه بياوريد و به محض برداشتن پوشش اطراف قفس، *كلمه يا جمله*اي را بر زبان آورد و ممكن است يك هفته طول بكشد تا كاسكو بتواند كلمات و جملاتي را كه آموخته تكرار كند.
هوش كاسكوها نيز با هم متفاوت است. ممكن است يك كاسكو در تمام عمر طولاني*اش نتواند تقليد صداي انسان را ياد بگيرد، همچنين ممكن است يك كاسكو پس از به حرف*آمدن – درصورت آموزش صحيح روزانه – قادر به يادگيري يك كلمه در روز باشد.
وقتي به كاسكوهاي وحشي نزديك مي*شويد، عموما قار مي*كشند. بعضي از آنها بدون اينكه از جاي خود تكان بخورند، قار مي*كشند، *برخي خودشان را به ديواره*هاي قفس مي*چسبانند و قار مي*كشند و بعضي هم چنان مي*ترسند كه خودشان را به اين طرف و آن طرف قفس مي*كوبند.
اگر شما انگشت خود را به طرف منقار كاسكوي وحشي ببريد، ممكن است دست شما را محكم گاز بگيرد و متعاقبا قار بكشد. شايد هم وحشت*زده خود را به ديواره*هاي قفس بچسباند و قار بكشد يا با پروازهاي كوتاه خودش را به ديواره*هاي قفس بكوبد.
اگر شما غذايي را به منقار كاسكو نزديك كنيد؛ ضمن اينكه قار خواهد كشيد، ممكن است غذا را با منقار خود بگيرد و پرتاب كند يا *آن را با حالت تهاجمي*اي بگيرد، تكه تكه كند و كف قفس بيندازد. شايد هم آن را بگيرد و بين انگشتان پاي خود قرار دهد و مشغول خوردن آن شود اما قاركشيدن براي تمام كاسكوهاي وحشي تازه خريداري*شده – كم و بيش – طبيعي و عادي است.


ممكن است اسباب*بازي*هاي جديد موجب ترسيدن طوطي شما شود؛ بنابراين قبل از قرار دادن آنها به*عنوان اسباب*بازي دائم در قفس، سعي كنيد در خارج از قفس طوطي را با آنهاآشنا كنيد.


چشم*هاي شفاف و براق نشانه سلامتي طوطي است، طوطي*هاي بيمار در حالت بيداري چشماني نيمه*باز دارند و اغلب نوعي ترشح از چشم آنها بيرون مي*آيد.


بعضي گياهان خانگي براي طوطي*هاي شما سمي*اند؛ بنابراين طوطي خود را از هر نوع گياه خانگي*اي دور نگه داريد.


در صورتي كه كاسكوي شما كاملا اهلي شده باشد در همه حال – از جمله هنگام معاينات – به خوبي با شما همكاري مي*كند.


كاسكوها پرنده*هاي بسيار بازيگوشي هستند؛ آنها با اسباب*بازي*هاي خود و به*خصوص اسباب*بازي*هاي جديد بازي مي*كنند.
كاسكوها دوست ندارند كسي از جلو به آنها نزديك شود؛ چنين حركتي باعث ترساندن آنها مي*شود، پس بهتر است انگشت خودتان را مستقيما به آرواره پايين طوطي نزديك كنيد و كمي زير چانه او را بخارانيد و سپس ماليدن دست خود را به پشت گردن ادامه دهيد.


كاسكوها قبل از اينكه روي چيزي بنشينند، با منقار خود ميزان محكم*بودن آن را آزمايش مي*كنند؛ بنابراين وقتي مي*خواهيد كاسكو را روي دست خود بنشانيد،* ابتدا منقارش را به دست شما نزديك مي*كند؛ در اين حالت نترسيد و دست*تان را عقب نكشيد.
كاسكوهاي جوان داراي پلك*هاي تيره*اند؛ درحالي*كه به تدريج و با افزايش سن، پلك*هاي آنها روشن*تر مي*شود.


طوطي*هاي ناخوش معمولا پرهاي پف كرده دارند؛ ضمنا كاسكو به محض نزديك*شدن فردي غريبه – و گاهي حتي صاحب خود – به*طور موقتي پرهايش را به حالت پف*كرده درمي*آورد.

منبع : w
ww.parrots.blogfa.com