*مقدار مصرف دارو های مجاز برای همستر*

نام دارو
مقدار مجاز
ایس پرومازین
0/5 تا 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/im

استیل سالیسیلک اسید
240 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/خوراکی
آتروپین
0/4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/im و sc

آمپی سیلین
منع مصرف
کلرامفنیکل پالمیتات
50 تا200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ،3 بار در روز/خوراکی
کلرامفنیکل سوکسینات
30تا50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،2 بار در روز/im
کلر تتراسیکلین
20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،2 بار در روز/im و sc
دگزامتازون
0/1 تا 0/6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/im

دیازپام
5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/داخل صفاقی
فورازولیدون
30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،1 بار در روز/خوراکی
فوروسماید
5 تا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،2 بار در روز
جنتامایسین
5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،1 بار در روز/imوsc
گزیروفولوین
25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،1 بار در روز/خوراکی
آیورمکتین
200 تا 400 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم/تکرار8 تا 10 روز بعد

کتامین
44 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،im / ip
کتامین+زایلازین
80میلیگرم به ازای هرکیلوگرم+16میلیگرم به ازای هرکیلوگرم،im/ip
مترونیدازول
7/5 میلی گرم به ازای 70 تا 90 گرم همستر،3 بار در روز/خوراکی

اکسی تتراسکلین
16 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،1 بار در روز/sc
اکسی توسین
0/2 تا 0/3 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم/im وsc

پنتوباربیتال
40 تا 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/ip
پرازیکوانتل
1/5تا11/4میلیگرم به ازای هرکیلوگرم:im/po/sc،تکرار10تا15 روزبعد

پنی سیلین ها
منع مصرف دارند
تتراسیکلین
10 تا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،3 بار در روز/خوراکی
تیوپنتال
40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/ip
تریمتوپریم-سولفامتوکسازول
15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم،2 بار در روز/خوراکی
تایلوزین
2 تا 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم/ sc,im/po
ویتامین k
1 تا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم


منبع:کتاب اصول نگهداری،بهداشت و بیماریهای همستر به تالیف دکتر رضا صادقی.