قفس بزرگ مخصوص طوطیهای بزرگ مثل ماکائو. کاکادو. و یا جفت های طوطی با سایز متوسط