نيفور پرينول nifurpirinol
نيفورپرينول جزء آنتي بيوتيك ها محسوب می شود و بر علیه باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت موثر است .
نيفور پرينول جزو نيتروفوران ها می باشد و همانطور که می دانید نیروفوران ها سرطان زا می باشند.
برای استفاده از این ماده ميتوان مقدار 1-2 ميليگرم در ليتر از نيفورپرينول را به اب افزوده و به مدت 5تا 6 ساعت ماهي را حمام داد.

در ضمن از این ماده در ساخت Jbl Furanolو sera baktopur direct استفاده شده است.