آنتي بيوتيكي وسيع الطيف است كه بر روي باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت موثر است .

نام یکی از داروهای خانواده پنی سیلینهاو از دسته بتالاکتامهااست. این دارو همانند آموکسیسیلین از رده آمینوپنیسیلینها است و خصوصیات مشابهی با آموکسیسیلین دارد اما جذب خوراکی به مراتب کمتری دارد. این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنیسیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیدازها میشود و باعث ممانعت از ساخت پپتیدو گلیکانهای دیواره سلولی باکتری و تخریب دیواره سلولی باکتری میشود. آمپیسیلین به بتالاکتاماز حساس است و باکتریهای تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاومند. این دارو علاوه بر عملکردی که همانند پنیسیلین دارد به علت تغییرات شیمیاییاش طیف ضد میکروبیش گسترش یافته است.
به طور کلی در مورد باسیلهای گرم منفی قویتر از پنیسیلین است.

بیشتر در درمان بیماری های پوسيدگي باله و دم، بيرون زدگي چشم ، ورم بدن بکار می رود.

هر كپسول 250 ميليگرمي برای 37.8 لیتر + 5 تا 10 روز + هر روز 50 تا 90 درصد سیفون
این دارو نباید به هیچ عنوان با داروی دیگری مصرف گردد.