اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت: در شش ماه نخست امسال20 میلیون دام و طیور در اصفهان واکسینه شد

عبدالرضا مرادی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: واحد دارو و درمان از جمله واحدهای فنی شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان است که واحد درمان هماکنون به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان برای نخستین بار در کشور بستهبندی مرغ را اجرایی کرده، گفت: تاکنون یکهزار و 700 بیماری در بین دام شناسایی شده که حدود 735 مورد آن بین انسان و دام مشترک است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه کمیته ساماندهی در حاشیه شهر اصفهان تشکیل شده، افزود: کمیته ساماندهی فروشندگان پرنده زنده و ماهیفروشان در دستور کار قرار دارد.
وی بیان داشت: نظارت بر واحدهای حمل فرآوردههای خام دامی، تمدید پروانه محل و صدور گواهینامههای مربوطه در زمینه دام ازجمله اقدامات و وظایف شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان است.
مرادی به مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام تاکید کرد و افزود: این اقدام با واکسیناسیون و جداسازی دامهای آلوده از دامهای سالم در واحدهای دامداری صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه قانون شبکه دامپزشکی کشور در سال 1350 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اظهار داشت: در بند نخست این قانون حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور با مایهکوبی و در درجه دوم افزایش ارتقای بهداشت جامعه را دستور کار خود قرار داده است.
رئیس شبکه دامپزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سالجاری دو میلیون و 600 هزار قطعه جوجهریزی در اصفهان صورت گرفته، افزود: در این مدت 20 میلیون مورد واکسیناسیون هم در واحدهای دام و طیور اجرایی شده است