نام علمی : lacerta valentini

نام انگلیسی: valentin's lizard
نام فارسی: سوسمار والنتینمشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی ؛ پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی شکل با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی, که کمی نیمه نیمه روی هم قرار گرفته اند, این پلاک ها در 10 ردیف طولی از 16 تا 24 پلاک, فلس های پشتی صاف و دانه ای شکل ؛ 41 تا 53 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ یقه اره ای شکل نیست؛ 3 تا4 (معمولا4, بندرت5) سپر پیشین لب بالا در تماس با سپر چشمی؛ معمولا یک فلس عقب بینی؛ 21 تا 29 فلس گلویی؛ 14 تا 22 منفذ رانی در هر طرف ؛ 24 تا 28 صفحه زیر انگشت چهارم.

رنگ آمیزی: زمینه پشتی زرد زیتونی؛ سبز مایل به زرد, زرد مایل به سبز, سبز روشن یا قهوه ای مایل به سبز؛ نوار پس سری شامل لکه های قهوه ای تیره و فضاهای سیاه نامنظم بزرگ یا لکه های قهوه ای تیره که گاهی 30 تا 40 فلس را می پوشانند, و با کاهش جثه شبکه بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند؛ سر با نقاط و لکه های سیاه نامنظم , هنگام فصل زاد و ولد سطح شکمی , گلو و سر در هر دو جنس نارنجی مایل به زرد روشن, ردیف های انتهایی ناحیه پهلویی شکمی در نرها روشن یا آبی روشن می شوند.

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی و یا مدیترانه ای؛ در چینه های صخره ای , تکه سنگ های منفرد یا توده سنگهای بزرگ , در تپه ها یا دامنه ها, در مناطق مرتفع یا نسبتا مرتفع با پوشش گیاهی اندک بوته ای یا مرغزارها.

عادات و رفتار: روز فعال اند؛ در شکاف صخره ها , لابلا و زیر سنگ ها مخفی می شوند؛ معمولا در مکان های آفتابگیر فعالیت می کنند؛ تغذیه آنها از بند پایان مختلف است. 1 تا 6 تخم می گذارند, که در دمای 25 درجه بعد از 60 روز در دمای 38 درجه بعد از 30 روز تخمها باز می شوند.

پراکندگی جهانی : ایران , ترکیه

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 78 میلیمتر دم 134 میلیمتر.

ملاحظات : از ایران زیر گونه گزارش شده است, که توضیحات ارائه شده مربوط به این زیر گونه می باشد. محل نمونه تیپیک از ارمنستان, بازرکنت است.منبع:irandeserts