نام علمی : lacerta princeps kurdistanica

نام انگلیسی: kurdistan lizard
نام فارسی: سوسمار کردستانیمشخصات : پلک زیر بدون سپر های شفاف ، صفحه ای زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی ؛ پلاک های شکمی متوازی الاضلاع با شکاف های بین ردیف های طولی حاشیه ها ی عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه روی هم قرار گرفته اند ؛ پلاک های شکمی در 10 ردیف طولی ؛ 34 تا 37 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ فلس های ردیف بیرونی ( حاشیه ای ) شکمی تیغه دار ، و شبیه به فلس های پهلویی هستند . 17 تا 19 فلس گلویی ؛ 16 تا 21 منفذ رانی در هر طرف . فلس های گردنی تیغه دار .

رنگ آمیزی : ناحیه پشتی زرد روشن تا قهوه ای زیتونی ، اغلب خاکستری زیتونی با خطوط نا منظم مشبک قهوه ای تیره که نوارهای عرضی نا منظمی را روی پشت و ناحیه پهن طولی روی پهلو ها تشکیل میدهند . این طرح مشخص تا نا معلوم ؛ لکه ای قهوه ای فوقانی سر ؛ نقاط روشن روی کناره های ناحیه خارجی تا کناره های قاعده دم امتداد می یابد . ناحیه گوش زیتونی تا قهوه ای بلوطی ؛ گلو و یقه قرمز پر تغالی روشن ؛ اطراف گردن نارنجی کمرنگ تا قهوه ای مایل به قرمز ؛ ماده های بالغ بزرگ خاکستری مایل به آبی روی قسمتی از سر که در نر ها سیاه است .

زیستگاه : نواحی کوهستانی و مدیترانه ای خشک ، در دامنه ها ، سرازیری ها و دره ها با پوشش گیاهی جنگلی بلوط همراه با بوته های پراکنده .

عادات و رفتار : مشابه انچه که در مورد زیر گونهL.p.princeps ذکر شده است.

پراکندگی جهانی :ایران، ترکیه ، عراق

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 148 میلیمتر دم 303 میلیمتر .

ملاحظات : محل نمونه تیپیک این زیر گونه از ایران ، بیدرواز واقع در استان کردستان می با شد .منبع:irandeserts