ایرن:سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اردستان از ایجاد 24 آبشخور در مناطق حفاظت شده شهرستان برای رفع مشکل کم آبی وحوش خبر داد

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،حسینعلی دهقان در گفتوگو با خبرنگارایسنا با بیان اینکه این اداره با توجه به خشکسالی سالهای اخیر نسبت به ساخت 15 آبشخور با اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال و لولهکشی به طول 5 کیلومتر در منطقه حفاظت شده "کهیاز" اردستان اقدام کرده است، اظهار کرد: 9 آبشخور نیز با اعتباری بالغ بر30 میلیون ریال در منطقه شکار ممنوع "خارو" که از مناطق بکر استان اصفهان است به منظور برطرف کردن مشکل کمآبی برای وحوش احداث شده است.
دهقان با بیان اینکه تنها منطقهای که در آن یوزپلنگ آسیایی در استان اصفهان وجود دارد، منطقه شکارممنوع خارو است، تصریح کرد: اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اردستان برای حفاظت از این منطقه با کمبود نیرو مواجه است.
وی تصریح کرد: در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان، مبلغ 450میلیون ریال برای احداث یک واحد دیدهبانی در این منطقه اختصاص داده شده است