ایرن:باانجام تحقیقاتی در بانک ژن اداره حفاظت محیط زیست ، گونه های کمیاب پروانه در استان خراسان رضوی شناسایی شده اند


به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی گفت : یکی از راه های مدیریت اکوسیستم ، حفاظت از حیات وحش و حفظ ذخایر ژنتیکی و بومی هر منطقه و همچنین آگاهی و شناسایی از نحوه پوشش جانوری آنجااست که این امر یا تدوین مقاله های علمی دربانک ژن این سازمان صورت می پذیرد .
حسین آقامیری افزود:در همین راستا و با توجه به اهمیت پارک ملی و منطقه حفاظت ‎شده تندوره در شمال استان خراسان رضوی در شهرستان درگز، گونه ای از روزپروازها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند .
وی افزود :این حشرات به‎عنوان شاخص‎های سلامت و پویایی اکوسیستم، آگاهی از تنوع زیستی اکوسیستم و آگاهی از تاًثیر عوامل نامطلوب مخرب و آلوده‎کننده محیط زیست از اهمیت ویژه‎ای برخوردار هستند .
او تاکید کرد : عواملی همچون توپوگرافی، ساختمان خاک، تغییرات ارتفاع، میزان بارش و نوسانات دما،نوعی پوشش گیاهی متنوع در این منطقه به‎وجودآورده است که از میراث‎های باارزش کشور بوده و ارزش جهانی دارد و دربرگیرنده ذخایر ژنتیکی محسوب می‎شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خاطر نشان کرد :به همین منظور مقاله ای علمی دربانک ژن این اداره کل درموضوع بررسی تنوع زیستی روز پروازها تهیه و آماده انتشار است.
مهندس آقامیری گفت :چکیده مقاله عنوان میدارد که مجموعا 41گونه متعلق به هشت خانواده و بیست‎و‎نه جنس از فروردین‎ماه 1389 تا تیر‎ماه1390 در ارتفاعات مختلف توسط کارشناسان این اداره کل ، مطالعه، جمع آوری وشناسایی شده است .
وی افزود : این مطالعات به منظور تأئید نهایی در اختیار کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دکتر وازریک نظری محقق مقیم در کانادا نیز رسیده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست تاکید کرد : تعدادی از این پروانه ها جزء گونه‎های کمیاب بوده وتعدادی نیز برای فون استان خراسان رضوی ثبت جدید هستند