خروج یک هشتپای سرخ از آب و پیادهروی آن در خشکی، بازدیدکنندگان منابع طبیعی در ایالت کالیفرنیا را شگفتزده کرد.یکی از بازدیدکنندگان منابع طبیعی در کالیفرنیا از بالا رفتن هشتپایی از تپهای کوچک بر روی زمین فیلم گرفته و آن را در فضای مجازی منتشر کرده است.
در این فیلم در اتفاقی نادر، یک هشتپای سرخ که از دریا خارج شده روی زمین در حال بالا رفتن از یک تپه کوچک است.