فصل شکار نهنگهای خلبان در جزایر «فارو»؛ این سنت هر ساله در جزایر فارو برپا میشود و دریایی از خون به پا میکند.