خبرگزاری فارس: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال 17 هزار مورد آزمایش سرولوژی دام و طیور در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، محمد رضایی پیش از ظهر امروز در جمع کارکنان دامپزشکی استان اظهار داشت: این آزمایشات به منظور تشخیص انواع بیماریهای دام، طیور، آبزیان صورت گرفته است.
وی افزود: بیش از 2 هزار مورد کشت میکروبی مرضی، سمشناسی و انگلشناسی در این آزمایشگاه انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تشریح بازرسی و نظارتهای روزانه دامپزشکی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی و نمونهگیری از فرآوردههای مشکوک خاطرنشان کرد: در راستای شناسایی عوامل میکروبی آلوده کننده و کنترل بهداشتی و کیفی مواد غذایی با منشأ دامی تعداد یکهزار و 200 مورد آزمایش آنالیز شیمی و کشت میکروبی بر روی نمونههای ارسالی شامل انواع گوشت، شیر، عسل و تخممرغ صورت گرفته است.
رضایی یادآور شد: بیماریهای طیور ممکن است به صورت عفونی و غیرعفونی باشد که هر یک از آنها از نظر عوامل تولید ممکن است به طبقات مختلفی تقسیم شوند. بیماریهای عفونی به طور کلی به دو دسته عفونی غیرمسری و عفونی مسری تقسیم میشوند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به بیماریهای عفونی غیر مسری تصریح کرد: عفونت در بدن پرنده بیمار رشد و نمو کرده ولی به پرندگان دیگر منتقل نمیشود.
رضایی با اشاره به بیماری عفونی مسری (ویروسی) گفت: این نوع بیماری قابل سرایت بوده و از مرغ مبتلا به افراد سالم گله منتقل میشود و اغلب بیماریهای خطرناک جزو این دسته طبقهبندی میشوند. بیماریها بر حسب مدت و دوره ابتلا به فرمهای حاد تحت حاد و مزمن تقسیم میشوند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از نظر عضو مبتلا بیماری ممکن است به بیماریهای دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و، دستگاه عصبی تقسیم میشوند.
رضایی یادآور شد: در بیماری برونشیت عفونی ویروس از گروه Corona بوده و این ویروس به وسیله ترشحات پرنده مبتلا از طریق هوا منتقل میشود.
وی گفت: همچنین ممکن است ویروس به وسیله لباس و یا وسایل منتقل شود و مرحله نهفته بیماری از 18 تا 48 ساعت است