مديرحفاظت محيط زيست شهرستان پلدختر از مهاجرت پرندگان از سرزمينهاي سرد شمالي و سيبري به مناطق گرمسير ايران خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه لرستان،مهندس سعيدي افزود: پرندگان مهاجر هر ساله با اميد به گذراندن فصل سرما، از سرزمينهاي سرد شمالي و سيبري به مناطق گرمسير ايران ميآيند تا از آرامش و گرماي آن بهرهمند شوند.
مديرحفاظت محيط زيست شهرستان پلدختر در ادامه عنوان کرد: در اين شهرستان 11 تالاب فصلي و دايمي وجود دارد که با وسعت 15 هزار هکتار به واسطه وجود موادغذايي غني، محيط آبي امني براي استراحت اين پرندگان هستند.
وي اظهارکرد: اين تالابها اين روزها کم کم پذيراي بيش از 6 هزار پرنده مهاجر هستند که در مسير کوچ، از محيط مطلوب آن استفاده ميکنند.
مديرحفاظت محيط زيست شهرستان پلدختر گفت: گونههاي مختلف پرندگاني که هر ساله در فصل کوچ به اين منطقه سفر ميکنند عقاب ماهي گير، سَنقر تالابي، حواصيل خاکستري، اِگرت، چَنگر، اردک سرحنايي و اردک اَردهاي و همچنين غاز خاکستري بوده که فصل سرما و کوچ را در اين منطقه سپري ميکنند