نام علمی : eremias velox

نام انگلیسی: central asian racerunner
نام فارسی: لاسرتای آسیای مرکزی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛
5 جفت سپر آرواره ای ؛ فلس هایی بینی از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا ؛ چهارمین انگشت با یک ردیف فلس های زیر انگشتی ؛ ردیف کاملی از فلس های ناحیه ستون مهر ه ای تا اندازه ای کوچکتر از دیگر فلس های ناحیه پشتی؛ 23 تا 25 فلس گلویی ؛ 46تا 56 فلس پشتی در ردیف های عرضی ناحیه میانی پشت .

رنگ امیزی :ناحیه پشت خاکستری ، مایل به قهوه ای تیره ، بالغ ها با نوار های طولی نا منظم از نقاط تیره و گاهی لکه چشمی سفید با حاشیه تیره ؛ پهلوها با لکه چشمی روشن ؛ نابالغ ها با خط های جانبی پشتی تیره و بریده بریده ؛ ناحیه شکم سفید ؛ سطح زیرین گلو ، شانه ها ، کشاله ران گاهی مایل به زرد ، دست کم در نرها ؛ جوانها با 3 نوار تیره روی نایه پشتی ما بین نوار های جانبی پشتی که این ها شامل نقاط تیره اند ؛ نوار میانی چشمی تیره که روی گردن دو شاخه می شود ؛ سطح شکمی دم و گاهی پشت ران قرمز روشن .

زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی و معتدل ، در دشت های مسطح رسوبی ، تپه ای رسوبی با لایه ها ی نمک ، همراه با پوشش گیاهی استپی و نیز حاشیه زمین های کشاورزی .

عادات و رفتار : فعالیت در روز ؛ در حفره ها و شکاف ها مخفی می شوند . از بند پایان مختلف مانند حشرات و عنکبوت ها تغذیه می کنند ؛ 4 تا 12 تخم می گذارند .

پراکندگی جهانی : ایران تا قزاقستان ، افغانستان تاقرقیزستان ، چین ، اذربایجان ، گرجستان ، روسیه

اندازه:نوک پوزه تا مخرج 77 میلیمتر دم 144 میلیمتر .

ملاحظلات : تمام خصوصیات ذکر شده فوق مربوط به زیر گونه e.v.velox می با شد که در ایران این زیر گونه گزارش شده است . محل نمونه تیپیک از قزاقستان در ایندر سکیسیم می باشد .منبع:irandeserts