حیوانات - همشهری آنلاین:
این فیل دریایی خوابآلوده باید بجنبد چرا که گرمایش جهانی با همان سرعتی که آب و هوای خشکیها را تغییر میدهد، آب و هوای اقیانوسها را هم دارد دگرگون میکند.
با وجودی که اقیانوسها آهستهتر از خشکیها گرم میشوند، پژوهشگران در شماره 4 نوامبر جورنال ساینس گزارش کردند که سرعت حرکت مشابهی برای جانداران لازم است تا آنها بتوانند از تغییرت آب و هوایی در خشکی و اقیانوسها جلو بیفتند.
مایکل باروز از موسسه دریایی اسکاتلند پس از تجزیه و تحلیل کردن دادههای درجه حرارت و آب و هوای جهانی در 50 سال گذشته دریافت که سرعت و جهت تغییرات آب و هوایی، به همراه تغییرات در زمان شروع فصلهای گوناگون، در اقیانوسها با همان سرعت این پدیده در خشکیها در جریان است.
این گروه پژوهشی میگوید سرعت تغییر آب و هوا و جابهجایی فصلها را میتوان به عنوان عاملی برای پیشبینی جابجایی در طیف زیستگاههای جانداران و تغییرات چرخه زندگی در جهان در حال گرم شدن به کار برد.
برای مثال جاندارانی مانند این فیل دریایی خوابآلوده (در میان توده ای از جلبک های قهوه ای در اقیانوس جنوبگان) باید خود را با درجه حرارتهای جدید تطبیق دهند یا به نواحی جدیدی مهاجرت کند که همچنان شرایط مطلوب برای زیست او را حفظ کردهاند