طبیعت - با کشف نخستین نشانههای فسیل یک پرنده در شکم یک دایناسور، دیرینهشناسان شکی ندارند که نخستین پرندگان به سختی توانستهاند از چنگال فامیلهای عظیمالجثه خود جان سالم به در ببرند.

به گزارش نیوساینتیست، بر اساس شواهد فسیلی، پرندگان از نوادگان دایناسورها به شمار میروند و کشف فسیل دایناسورهای پردار طی چند سال اخیر در این موضوع شکی باقی نگذاشته است. اما دیرینهشناسان مدتها شک داشتند که آیا پرندگان هم در سبد غذایی خزندگان عظیمالجثه قرار داشتند یا خیر جینگمای اوکانر و همکارانش در آکادمی علوم چین بهتازگی اسکلت تقریبا دستنخوردهای از پرندهای نخستین را در شکم یک دایناسور یافتهاند که به شکل مشکوکی در آنجا لانه کرده بود!

این پرنده که به پرندگان منقرضشده انانتیورنیتس (Enantiornithes ) تعلق داشت، در قفسه سینه یک تروپد بالدار دوره کرتاسه بهنام مایکرورپتور گوی ( Microraptor gui) دراز کشیده بود. منطقهای که فسیلها در آن یافت شدهاند، همان جایی است که طی سالهای اخیر چندین فسیل دایناسور پردار نیز یافت شده است. دستنخورده بودن اسکلت پرنده بدین معنی است که دایناسور شکارچی این پرنده را زنده بلعیده است.

پاهای این پرنده برای نشستن روی شاخهها تکامل یافته بود و این بدان معنی است که پرنده در میان درختان زندگی میکرد. مایکرورپتور دای چهار بال بود و این به او اجازه میداد که برای شکار بین درختان بپرد