ايرن:معاون محيط طبيعي محيط زيست خراسان رضوي گفت: شکارچيان خارجي تنها به اين دليل که بز و کل داراي شاخ و طرفه زيباتر و درشت تري هستند ، تمايل به شکار آنها دارند


به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران و به نقل ازروابط عمومي اداره کل محيط زيست خراسان رضوي ، تقي پور معاون محيط طبيعي محيط زيستخراسان رضوي خواهان اصلاح خبر منتشره در خبرگزاريايرن تحت عنوان" تمايل بيشتر شکار چيانخارجي به صيد بز و کل نسبت به اهو" شد.تقي پور گفت :نحوه تنظيم اين خبر به گونه اي است که به نظر مي رسدشکار بز راحت تر از آهو است، در صورتي که من چنين مطلبي را عنوان نکرده ام و شکارچيانخارجي نيز تنها به اين دليل که بز و کل داراي شاخ و طرفه زيباتر و درشت تري هستند ،تمايل به شکار آنها دارند .وي افزود: شکارآهو سخت تر از شکار بز و کل نيستو برخلاف آن چه ذکر شده است ،آسان تر است.معاون محيط طبيعي محيط زيست استان خراسان رضوي گفت:شکارچيان خارجي باهدف کسب رکورد بهتر از شکار حيواناتي که داراي شاخ بلندتر و طرفهزيباتري هستند ، اقدام به انتخاب نوع شکار خود مي کنند و دليل ديگري وجود ندارد .تقي پور همچنين اظهار داشت : در خصوص هزينه صدورپروانه هم مي توان گفت هزينه شکار آهو بسيار بيشتر است و تنها به دلايلي که ذکر شداين تمايل از سوي شکارچيان خارجي به وجود آمده است