محمديزاده اعلام کرد:

بارش 30 ميليمتري در درياچه اروميه

ايرن: رييس سازمان حفاظت محيط زيست، ميزان بارش باران در درياچه اروميه را 30 ميليمتر در طي فصل پاييز بيان کرد و گفت: سطح آب درياچه اروميه بايد نزديک به 4 متر افزايش يابد تا به حد اشباع و قابل قبول برسد.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، 'محمد محمديزاده ' با تاکيد بر اينکه بارشهاي اخير کمبود آب اين درياچه را تامين نميکند، افزود: با اين وجود، بارشهاي اخير در درياچه اروميه به نسبت 50 سال اخير با افزايش خوبي همراه بوده است.
وي طراز کنوني سطح آب درياچه اروميه را يک هزار و 271 متر (از سطح دريا) بيان کرد و گفت: با رسيدن سطح آب درياچه به يک هزار و 275 متر از سطح دريا(افزايش 4 متري) آب درياچه اشباع و به حد قابل قبول به نسبت طراز 5 سال گذشته خواهد رسيد.