نام علمی : eremias strauchi strauchi

نام انگلیسی: strauch's racerunner
نام فارسی: لاسرتای استراچ


مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص؛2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی دست کم کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شد ه اند . معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 5 جفت سپر زیر اواره ای ؛ 23 تا 33 فلس گلویی ؛ 56 تا 68 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ 24 تا 35 فلس در نهمین یا دهمین حلقه دمی؛ فلس های بینی از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا.

رنگ آمیزی :رنگ زمینه خاکستری زرد ، خاکستر مایل به قهوه ای ، ناحیه ستون مهره ای یکدست ، در بالغ ها فاقد نقاط ؛ قسمت پهن تیره ای از ناحیه جانبی پشتی و پهلوی شامل 4 ردیف کامل با جزئی از نقاط روشن ؛ نوار جانبی پشتی تیره ؛ نفاط و لکه های چشمی تا گردن و تا قسمت پیشین دم ادامه می یابد ؛ ردیف پایینی نقاط یا لکه های چشمی آبی روشن یا سبز زرد . ؛ جوان ها شیبه به بالغ ها اما با نقاط تیره مشخص تر ؛ تا بطور آمیخته بهم و بطور متناوب سطر های تیره و روشن یا سبز زرد ؛ جوانها شبیه به بالغ ها اما با نقاط تیره مشخص تر . تا بطور آمیخته به هم و بطور متناوب سطر های تیره و روشن را پدید می آورند ؛ سطح زیرترین دم و ران زرد و روشن .

زیستگاه : نواحی معتدل ، در دشت های مسطح ، دامنه ها و سراشیبی های پوشیده از خرده سنگها و ماسه سنگ ها همراه با پوشش گیاهی بوته ای پراکنده.

عادات رفتار : روز فعال اند ، از بند پایان مختلف شامل مورچه ها ، زنبورها ، قالب بال ها ، عنکبوت ها و غیره تغذیه می کنند .

پراکندگی جهانی : ایران، آذربایجان ، ارمنستان ، ترکیه

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 68 میلیمتر دم 122 میلیمتر.

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ارمنستان ،اچمیادزین می باشد
.منبع:irandeserts