نام علمی : eremias strauchi kopetdaghica

نام انگلیسی: kopet dagh racerunner
نام فارسی: لاسرتای کپه داغ


مشخصات :فلس های زیر چشمی در تماس با دهان؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی حداقل کمتر از یک سوم اندازه هر کدام ازهم جدا شده اند ؛ معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 5 جفت سپر زیر آواره ای ؛ 19 تا 28 فلس گلویی ؛ 48 تا 59 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ 20 تا 26 فلس در نهمین یا دهمین حلقه دمی .

رنگ امیزی : ناحیه پشت قهوه ای حنایی ، ناحیه ستون مهره ای بدون نوار یا لکه ، 2 نوار جانبی پشتی سیاه برجسته و پهن تر از فضای مابین هم بر هر طرف ناحیه پشت ، حاشیه دار و گاهی با نقاط زرد روشن و سفید کوچک احاطه می شوند . ناحیه عقبی ران سیاه مشبک . لکه های سفید با حاشیه تیره تا دم امتداد میابند . ؛ ناحیه سر قهوه ای با آثار نا مشخص تیره تر ؛ ناحیه شکم خرمایی کرم ؛ سطح زیرین دم و ران در بالغها زرد روشن .

زیستگاه : نواحی معتدل ، در دامنه ها ، حاشیه بریدگی ها ، کوه های فرسوده ماسه سنگی ، دره ای باریک مملو از رسوبات ، سراشیبی های صخره ای با گیاهان بوته ای پراکنده .

عادات و رفتار : روز فعال اند ؛ در زیر سنگ ها ؛ لابلای صخره ها شکاف ها و حفره ها در پای بو ته ها مخفی می شوند ؛ از بند پایان مختلف نظیر زنبورها ، راست بالان ، عنکبوت ها و غیره تغذیه می کنند .

پراکندگی جهانی : ایران ، ترکمنستان .

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 76 میلیمتر دم 122 میلیمتر .

ملاحظات : فلس ها در این زیر گونه نسبت به سایر زیر گونه های دیگر بزرگتر است . محل نمونه تیپیک از ترکمنستان ایدرتوزلی تپ می باشد .


منبع:irandeserts