نام علمی : eremias pleskei

نام انگلیسی: pleske's racerunner
نام فارسی: لاسرتای پلسکمشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی که توسط فضایی دست کم یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ، فلس های بینی از پایین با 2 یا 3 فلس لب بالا تماس دارند .

رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن با 7 نوار طولی که پهن تر از فضای بین هم هستند ؛ نوار میانی پشتی بر روی گردن دو شاخه می شود ؛ نوار روی ناحیه پهلوها کمرنگ ؛ اندام ها ی حرکتی با لکه چشمی روشن ؛ ناحیه شکم کرم رنگ ؛ سطح زیرین دم زرد و ناحیه پهلو مایل به زرد .

زیستگاه :نواحی نیمه بیابانی ، زمین های ماسه ای یا سنگلاخی در دامنه ها یا کوهپایه ها با پوشش گیاهی استپی ،

عادات و رفتار : روز فعال اند ؛ زیر سنگها یا درون حفره ها مخفی می شوند ؛ از بند پایان مختلف نظیر مورچه ها ، قاب بال ها ، عنکبوت ها و غیره تغذیه می کنند .

پراکندگی جهانی :ایران ، ارمنستان ، آذربایجان ، نخجوان ، ترکیه

اندازه :نوک پوزه تا مخرج 60 میلیمتر دم 106 میلیمتر .

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از جمهوری آذربایجان ، نخجوان می باشد .منبع:irandeserts