نام علمی : eremias nigrolateralis

نام انگلیسی: black sided racerunner
نام فارسی: لاسرتای پهلو سیاه


مشخصات:فلس های زير چشمی در تماس با دهان ؛فلس های فاقد ريشه های مشخص؛ 2 رديف منافذ رانی توسط فضايی کمتر از يک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ رديف منافذ رانی به زانو نمی رسند،معمولا چندين فلس يقه ايی به طور مشخص بزرگتر از فلس های گلويی مجاور ؛5 جفت سپر زير آرواره ای ؛فلس های بينی از پايين در تماس با 2 يا3 سپر لب بالا،بيشتراز 125 فلس در ناحيه گوش ؛64 تا69 فلس پشتی در ناحيه ميانی پشت ؛فلس های روی دم تيغه دار نيستند ؛41 تا 42 فلس گلويی مابين فلس زير آرواره ای و يقه ای.

رنگ آميزی :پشت خرمايی روشن همراه با قهوه اي مايل به خاکستری کمرنگ با 2 يا4 رديف طولی از نقاط تيره ؛ سطح رويی اندام های حرکتی پيشين يکدست خرمايی مايل به خاکستری حنايی ،اندام های حرکتی عقبی با رنگی مشابه ، يکدست يا با تعداد کمی نقاط تيره و پراکنده ؛فاقد لکه چشمی روشن روی اندام های حرکتی يا بدن ؛ سطح رويی سر قهوه ای زيتونی ؛ناحيه شکم سفيد مايل به آبی کرم ؛ بالغ ها معمولا با نوار جانبی پشتی سياه کم و بيش پيوسته،دست کم برای قسمت زيادی از اندازه آن.

زيستگاه: نواحی بيابانی ،در دشتهای باز و پهناور رسی و ريگزار با گياهان استپی فراوان.

عادات و رفتار: روز فعال اند ؛از بند پايان مختلف تغذيه می کنند.

پراکندگی جهان : ايران.

اندازه : نوکپوزه تا مخرج 84 ميليمتر دم 127 ميليمتر.

ملاحظات: گزارش اين گونه تاکنون از محل نمونه تيپيک آن از ايران ،150 کيلومتری شمال شرقی شيراز واقع در استان فارس توسط رستگار پويانی و نيلسون (1997) می باشد.منبع:irandeserts