نام علمی : eremias nigrocellata

نام انگلیسی: black ocellated racerunner
نام فارسی: لاسرتای خال سیاهمشخصات :فلس های زير چشمی در تماس با دهان نيستند ؛ چهارمين انگشت فاقد ريشه های مشخص ؛صفحه های انگشتی ناخن دراز بدون نواحی توسعه يافته و برآمده ؛پنجمين انگشت با رديف کامل از فلس های زير انگشتی و تعداد کمی فلس های جانبی پراکنده که رديف کاملی را تشکيل نمی دهند؛چهارمين انگشت با دو رديف فلس های زير انگشتی؛3 فلس بينی از پايين در تماس با 2 يا3 فلس لب بالا؛ فلس های ناحيه گوش معمولا کوچک و نامشخص ؛چهارمين فلس بالای چشمی بزرگتر از فاصله آن از دومين فلس جلوی چشمی.

رنگ آميزی:ناحيه پشت خاکستری با نقاط نسبتا بزرگ خاکستری روشن يا تقريبا مدور سفيد با با حاشيه سياه 6 تا 10 رديف کم وبيش منظم طولی؛ لکه های چشمی روی ناحيه ميانی پشت نامشخص ،يا وجود ندارد ؛ناحيه شکمی سفيد؛جوان ها وبالغ ها با آثار مشابه هم .

زيستگاه:نواحی بيابانی و نيمه بيابانی در زمين های سخت رسوبی همراه با ماسه ها و سنگريزه و نيز شنزارهای تثبيت شده ،همراه با پوشش گياهی اغلب يکساله و يا بوته ای .

عادات و رفتار :روز فعال اند؛در زيرماسه ها و يا حفره ها مخفی می شوند ؛از بند پايان مختلف نظير قاب بالان ،راست بالان،مورچه ها زنبورها وغيره تغذيه می کنند.

پراکندگی جهانی:ايران تا ازبکستان ،افغانستان،تاجيکستان.

اندازه :نوک پوزه تا مخرج 83 ميليمتر دم 100 ميليمتر.

ملاحظات:محل های پيداش نمونه های ايرانی در ارتفاعات بين 1300 تا 1700 متر، در حاليکه در افغانستان پايين تر از 700 متر است .محل نمونه تيپيک از ايران ،در استان سيستان و بلوچستان می باشد.منبع:irandeserts