نام علمی : eremias montanus

نام انگلیسی: mountain racerunner
نام فارسی: لاسرتای کوهستانیمشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان . فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط 2 فلس بزرگ ( فلس های دانه ای نیستند ) از هم جدا شده اند . چهارمین انگشت با 2 ردیف کامل از فلس های زیر انگشتی ؛ فلس های گلویی در تماس با دومین جفت از سپرهای زیر آرواره ای نیستند ؛ فاقد فلس کوچک بین سپر های جلو پیشانی ؛ 4 یا 5 جفت سپر زیر آرواره ای ؛ فلس های روی دمی بطور مشخص تیغه دار نسیتند . 23 تا 25 فلس گلویی ؛ 62 تا 67 فلس اطراف دهمین حلقه دمی .

رنگ آمیزی : ناحیه پشتی بطور یکدست قهوه ای تیره بدون نقاط یا لکه های چشمی؛ 5 نوار طولی باریک روشن منقطع ، یکی دو شاخه ای روی گردن ، 2 نوار موازی ستون مهره ای بر هر طرف ، یک نوار جانبی پشتی همراه با یک یا دو خال روشن منظم ، یک ردیف از نقاط جانبی شکمی قهوه ای تیره که گاهی متمایل به یک نوار می شوند ؛ سطح رویی اندامهای حرکتی قهوه ای تیره با تعدادی نقاط روشن ؛ سطح رویی دم در قسمت ابتدایی قهوه ای و در قسمت انتهایی خاکستری مایل به قهوه ای روشن ؛ سطح زیرین دم و اندامهای حرکتی سفید مایل به زرد .

زیستگاه :نواحی کوهستانی، در دره ها ، سراشیبی ها ، با پوشش گیاهی استپی شامل بوته های پراکنده .

عادات و رفتار : روز فعال اند . در زیر زمینی و در شکاف سنگ ها مخفی می شوند ، از حشرات و عنکبوت ها تغذیه می کنند .

پراکندگی جهانی :ایران

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 59 ميليمتر دم 95 ميليمتر

ملاحظات:اين گونه برای اولين بار توسط رستگارپويانی (1995) از محل نمونه تيپيک آن از ايران، کوه های زاگرس،حدود 2000 متری ، از مجاورت روستای سياه دره ،در60 کيلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه ،واقع دراستان کرمانشاه گزارش و توسط رستگار پويانی (2001)بعنوان گونه جديد شناسايی و نامگذاری شده است.منبع:irandeserts