کارشناس محيط زيست طبيعي ادارهکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: تالاب گاوخوني ديگر پرندهاي ندارد و به ندرت پرندهاي در بندهاي کنار تالاب که مقداري اندکي آب دارند، ديده ميشود.

مريم اميدي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، با اشاره به اينکه سرشماري زمستاني پرندگان از اواسط دي ماه آغاز شده و تا اوايل بهمن ماه ادامه دارد، اظهارکرد: اصفهان براي پرندگان مهاجري که هرساله با آغاز فصل پاييز از عرضهاي جغرافيايي پايينتر به عرضهاي بالاتر مهاجرت ميکنند، محل گذر است.

کارشناس محيط زيست طبيعي ادارهکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه علاوه بر وجود آب، تامين امنيت و پناهگاه وفور موادغذايي نيز بر جمعيت پرندگان مهاجر به اصفهان موثر است، افزود: پرندگان مهاجر پس از اولين خشکي تالاب گاوخوني مسير خود را به سمت درياچه سد حنا تغيير دادهاند، اما متاسفانه کاهش آب سد حنا و خشکي تالاب گاوخوني تاثير نامطلوبي بر مهاجرت پرندگان گذاشته است.

اميدي با اشاره به خشکي تالابهاي استان فارس گفت: خشکي تالابهاي مرکز ايران ممکن است موجب شود بسياري از پرندگان ميسر مهاجرت خود را تغيير داده يا در طول مسير تلفات داشته باشند.

وي با بيان اينکه کاهش حجم آب در درياچه سد حنا موجب کاهش تراکم پرندگان مهاجر شده است، گفت: جمعيت پرندگان مهاجر به اصفهان نسبت به سال گذشته قطعا کاهش مييابد.

کارشناس محيط زيست طبيعي ادارهکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به جاري شدن آب براي کوتاه مدت در رودخانه زايندهرود بيان کرد: با توجه به خشکي طولاني مدت رودخانه زايندهرود، مواد غذايي کافي در اين رودخانه وجود ندارد که اين نکته نيز در کاهش جمعيت پرندگان مهاجر تاثيرگذار است