كرج- خبرنگار كيهان:
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري كرج از خريداري سلاح هاي بيهوش كننده براي اتلاف سگ هاي ولگرد خبر داد.
همايون رضامدني در اين باره گفت: با خريد اين سلاح ها ابتدا سگ هاي ولگرد بيهوش و سپس با تزريق دارو از بين مي روند.
وي از شيوه جديد اتلاف سگ هاي ولگرد به عنوان «مرگ با ترحم» ياد كرد و افزود: هم اكنون اين سازمان به عنوان متولي امر در حال اجرايي كردن شيوه جديد است.
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري كرج، هدف از اجراي طرح جمع آوري و اتلاف سگ هاي ولگرد را پيشگيري از شيوع بيماري هاي مشترك حيوان و انسان عنوان كرد و اظهار داشت هم اكنون دو اكيپ به منظور اتلاف سگ هاي ولگرد در سطح كرج فعال هستند